"Zamówienia publiczne to świat wielkich i małych zakupów, sztuka dokonywania prawidłowych wyborów przez zamawiających, na których ciąży wielka odpowiedzialność ze względu na wydatkowanie pieniędzy publicznych" - piszą autorzy uznanego na rynku komentarza do Prawa zamówień publicznych, Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak i Jarosław Jerzykowski.

Kolejne, szóste, wydanie cenionego komentarza obejmuje najnowszą nowelizację Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 19 października 2014 r., a także wszelkie poprzednie zmiany tej ustawy.

Autorzy komentarza wyczerpująco omawiają zmienioną regulację dot. odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych, wprowadzenia możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów czy też zmian w zatrzymaniu wadium. Komentarz obejmuje również kwestie ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego i modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny. Przedmiotem komentarza jest także najnowsza regulacja podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.

Co istotne, w publikacji zaprezentowane zostały poszczególne instytucje systemu zamówień publicznych na tle całego systemu prawa. Autorzy przedstawili bogaty dorobek orzecznictwa sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy doktryny i Urzędu Zamówień Publicznych.

 

 

Więcej informacji o komentarzu >>