W dniu 16 maja 2013 r. opublikowana została ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567) . W wyniku nowelizacji dokonano implementacji przepisów tzw. unijnego pakietu drogowego, składającego się z trzech unijnych rozporządzeń oraz wdrożono unijne przepisy w zakresie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.


W wyniku nowelizacji do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.) wprowadzono nowe zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. Zgodnie z nowymi przepisami podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagało będzie uzyskania zezwolenia (wydanego przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy lub Głównego Inspektora Transportu Drogowego), a nie jak dotychczas licencji (z wyjątkiem podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówką oraz transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy). Natomiast wykonywanie drogowego transportu międzynarodowego osób i rzeczy możliwe będzie dopiero po uzyskaniu odpowiedniej licencji wspólnotowej. Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie warunków i trybu uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych.


Celem zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155) jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002, str. 35, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 224, z późn. zm.). Wprowadzone zmiany polegają na objęciu kierowców niepozostających w stosunku pracy (przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe) koniecznością ewidencji czasu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami tygodniowy czas pracy takich kierowców nie będzie mógł przekraczać przeciętnie 48 godzin. Natomiast maksymalny tygodniowy czas pracy będzie mógł być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.


Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 15 sierpnia br., z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz kontroli czasu pracy przez Inspekcję Transportu Drogowego, które wejdą w życie z dniem 16 lipca br.


Na podstawie:
Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567)