Jak należy zaklasyfikować odpad w postaci karpin pochodzących z realizacji inwestycji drogowej? Czy jako kod odpadu 17 02 01 (Drewno) czy jako kod 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji)?

Odpowiedź:

Najbardziej odpowiednim kodem odpadów karpin pochodzących z realizacji inwestycji drogowej będą odpady o kodzie 17 02 01 – drewno.

Uzasadnienie:

Zgodnie z katalogiem odpadów wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - dalej r.k.o., w przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15. Z kolei w przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji ww. grupach, odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach. Jeżeli również w tej grupie nie można odnaleźć odpowiedniej pozycji, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła ich powstania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady). Najbardziej odpowiednim kodem odpadów karpin pochodzących z realizacji inwestycji drogowej będą odpady o kodzie 17 02 01 – drewno z grupy odpadów 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Odpady te nie powinny być klasyfikowane pod kodami z grupy 20, ponieważ znajdują się tam tylko odpady komunalne czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.