Zdaniem opiniującego, w planie postępowań o udzielenie zamówień zamawiającego, nie należy ujmować postępowań, przeprowadzanych w imieniu zamawiającego przez centralnego zamawiającego.

Należy wskazać, iż centralny zamawiający, przeprowadzając postępowanie i udzielając zamówienia na rzecz zamawiającego, działa w imieniu własnym. Nie jest więc pełnomocnikiem zamawiającego. W takim wypadku, również umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera z wykonawcą centralny zamawiający, a nie zamawiający.

Tym samym, stroną umowy, jest centralny zamawiający i to on wypłaca wynagrodzenie wykonawcy. Okoliczności te, przemawiają za przyjęciem, iż postępowań, które mają zostać przeprowadzone przez centralnego zamawiającego, nie należy uwzględniać w planie postępowań o udzielenie zamówień, sporządzanym na podstawie art. 13a p.z.p. przez zamawiającego.

W istocie bowiem, postępowanie takiej, jest przeprowadzane w całości przez centralnego zamawiającego, który w dodatku jest stroną zawartej z wykonawcą umowy. Postępowanie to toczy się więc w całości poza zlecającym, zamawiającym.

Ponadto, należy wskazać, iż przepis art. 13a ust. 2 p.z.p., wymienia wśród obligatoryjnych elementów planu, m.in. wskazanie trybu udzielenia zamówienia oraz wartość zamówienia. W tym kontekście należy zauważyć, iż zamawiający, nie będzie mógł w tej sytuacji, wskazać tych wartości, bowiem to centralny zamawiający przeprowadził postępowanie i udzielił zamówienia.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami