Obowiązkiem zarządzającego składowiskiem odpadów jest zapobieganie i ograniczanie skutków ewentualnych awarii.

Zagrożenia dla środowiska mogą powstać w przypadku awarii składowiska odpadów w postaci rozszczelnienia izolacji kwater lub zbiornika odcieków lub w wyniku uszkodzeń spowodowanych przez ciężki sprzęt pracujący na kwaterze. Przyczyną awarii może być też pożar złoża odpadów lub wybuch biogazu. Znane są przypadki migracji gazu z nieczynnych, zamkniętych składowisk odpadów do oddalonych o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset metrów domów mieszkalnych. Najczęściej jednak w terenie zurbanizowanym gaz migruje istniejącymi przewodami infrastruktury komunalnej. Wybuch gazu możliwy jest również w przypadku nieprawidłowej eksploatacji składowiska lub awarii instalacji służącej do spalania gazu składowiskowego. Powstanie awarii może być również skutkiem podtopieniu składowiska. Może ono wystąpić w razie wielodniowych ulewnych deszczy, co może spowodować migrację odcieków do gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145), w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska określa się plan awaryjny. W planie awaryjnym dla każdego potencjalnego zagrożenia należy określić działania, jakie należy podjąć, aby wyeliminować źródła zagrożenia lub co najmniej ograniczyć jego negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko. Plan taki powinien zawierać informacje dotyczące służb odpowiedzialnych za podejmowanie działań naprawczych. Ponadto zarządzający składowiskiem odpadów ma obowiązek zapobiegać występowaniu skutków awarii, a jeśli już one wystąpią, ograniczać ich zasięg. Oddziaływania wynikające z potencjalnego wystąpienia awarii na składowisku odpadów powinny obejmować wszystkie komponenty środowiska.


Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Wspólnota, 26/ 2010