Stronę społeczną w radzie reprezentują: lokalny oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Fundacja "Regionalis", Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja Odzyskaj Środowisko i Stowarzyszenie "Pokolenie z Pasją".

 Jak powiedział dziennikarzom Michał Braun z Centrum Wolontariatu, gremium ma być platformą kontaktu wszystkich organizacji pozarządowych działających w Kielcach i samorządowców.

 „Zależy nam na tym, aby pokazać, że to nie jest rada organizacji pozarządowych, które chcą działać w innym obozie niż administracja publiczna, tylko że to jest coś wspólnego. To okazja do wspólnej pracy nad rozwiązaniami, które w przyszłości pomogą nam wszystkim” - dodał. Braun tłumaczył, że stowarzyszenia nie chcą być tylko wykonawcami zadań publicznych, ale chcą mieć także realny wpływ na zadania planowane do realizacji przez władze miasta.

 Jak mówił Michał Daranowski z magistratu, organizacje pozarządowe to z reguły instytucje wolontariackie – trudno o regularny kontakt z ich reprezentantami. „Teraz będzie łatwiej konsultować wymagane przepisami akty prawa lokalnego” – ocenił.

 W Kielcach działa kilkaset organizacji społecznych. W procesie tworzenia rady aktywne było 30 z nich, ostateczny akces do gremium zgłosiło 14 stowarzyszeń – wylosowano sześć. Po trzech przedstawicieli do gremium, którego kadencja będzie trwała dwa lata, desygnowali prezydent Kielc oraz rada miasta.

 Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zadań rady należą m.in.: opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi. Powoływanie rady na poziomie gminy nie jest obligatoryjne. (PAP)

 ban/ bos/