Wójt gminy powierzył nauczycielowi pełnienie obowiązków dyrektora zespołu szkół samorządowych. Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność zarządzenia wójta. Wskazał bowiem, iż osoba, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora jest zatrudniona na postawie umowy o pracę, na stanowisku pedagoga szkolnego w zespole szkół samorządowych, w wymiarze 10/20 etatu, a w placówce, w której powierzono jej pełnienie obowiązków dyrektora uzupełnia jedynie pensum na podstawie projektu organizacyjnego na rok szkolny 2010/2011 zatwierdzonego przez wójta. Oznacza to, że powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora miało miejsce w stosunku do osoby niebędącej nauczycielem tej szkoły, co w sposób istotny narusza art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty . Wojewoda zwrócił uwagę, iż przepis ten wymaga, aby pełniącym obowiązki dyrektora był nauczyciel tej szkoły.


W odpowiedzi gmina wskazała, iż art. 36a ust. 5  ustawy o systemie oświaty  nie precyzuje, czy dotyczy on wyłącznie nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w szkole w której powierza się im obowiązki dyrektora, czy również nauczycieli, którzy są zatrudnieni w innej szkole, a w ramach uzupełnienia pensum uczą w szkole, w której powierza się im obowiązki dyrektora. W ocenie gminy w pojęciu "nauczyciela tej szkoły" mieszczą się wszyscy nauczyciele uczący w szkole bez względu na to, czy są zatrudnieni w szkole, czy też tylko uzupełniają w niej pensum.


WSA odwołując się do treści art. 22 ustawy Karta Nauczyciela wskazał, że" celem tego przepisu jest stworzenie możliwości dalszego zatrudniania nauczyciela w szkole w sytuacji, gdy nie ma w niej wystarczającej liczby godzin zajęć, których realizację można powierzyć nauczycielowi w ramach obowiązującego go wymiaru pensum. Oznacza to, że w takim przypadku nauczyciel, pozostając zatrudnionym w jednej szkole w pełnym wymiarze zajęć, wykonuje część swojego pensum w innym miejscu. Konstrukcje tę można zastosować wówczas, gdy w dotychczasowym miejscu pracy nauczyciela realizuje on zajęcia co najmniej w połowie obowiązującego go wymiaru. Uzupełnianie pozostałej części pensum może odbywać się w jednej szkole lub kilku szkołach, jeżeli tylko w ten sposób można zapewnić realizację przez nauczyciela pełnego pensum.

Uzupełnianie pensum jest instytucją szczególną występującą w stosunkach pracy nauczycieli i nieregulowaną przepisami kodeksu pracy. Nauczyciel zobowiązany przez organ prowadzący szkołę do prowadzenia zajęć w innej szkole lub szkołach pozostaje zatrudniony w dotychczasowym miejscu pracy w pełnym wymiarze zajęć, gdyż szkoła w której uzupełnia on pensum nie nawiązuje z nim odrębnego stosunku pracy. Uzupełnianie odbywa się wyłącznie do pełnego wymiaru pensum nauczyciela. WSA podkreślił, iż nauczyciel uzupełniając pensum wykonuje taką samą pracę w innej szkole, jak ta z którą ma nawiązany stosunek pracy. W ocenie WSA w użytym w art. 36a ust. 5 pojęciu "nauczyciela tej szkoły" mieszczą się wszyscy nauczyciele uczący w tej szkole, bez względu na to, czy są w niej zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, czy też uzupełniają jedynie pensum.

Na podstawie: Wyrok NSA z 26 lipca 2012 r., sygn. akt I OSK 944/12, prawomocny

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)