Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawiera enumeratywny katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów p.z.p. Parafie czyli kościelne osoby prawne, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169), co do zasady nie są zamawiającymi, a zatem nie stosują przepisów ustawy przy udzielaniu zamówień.

Konferencja "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji wdrażającej dyrektywy UE" >>>

Wyjątek stanowi art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p., który przewiduje obowiązek stosowania p.z.p. przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane przez kościelne osoby prawne (parafie) po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z treścią tej regulacji, podmioty inne niż jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie należące do tego sektora są zobowiązane do stosowania p.z.p., jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:

- ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowana ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy,
- wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
- przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

Polska może stracić część dotacji z UE >>>

Pomimo braku ogólnego obowiązku stosowania p.z.p. przez parafie, przy wydatkowaniu środków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, podmioty te powinny przestrzegać podstawowych postanowień zawartych w traktacie WE, jak zasada równego traktowania czy otwarcia na konkurencję.

Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych 1/2016, www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł