Przedmiotem zamówienia jest budowa autostrady A1 o długości 16,7 km o nawierzchni betonowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zamówienie będzie realizowane w systemie buduj. Termin realizacji zadania wynosi 30 miesięcy od daty podpisania umowy.

Jak podaje GDDKiA, do drugiego etapu przetargu zostało zakwalifikowanych dwudziestu wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia wpłynęło 12 ofert.

Ofertę z najniższą ceną w wysokości 532.847.258,47 PLN oraz z okresem gwarancji 10 lat złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okólnej 10 w Zawierciu.

Kryteriami oceny ofert w drugim etapie postępowania były: cena (90 proc.) i okres gwarancji (10 proc.).

Źródło: www.gddkia.gov.pl