Zdaniem RIO w Łodzi sprawy z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną, finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należą odpowiednio do przepisu z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 18 ust. 1 pkt3 Prawa energetycznego - do zadań własnych gminy.

Natomiast, zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim , środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W związku z powyższym, w ocenie Izby, ze środków funduszu sołeckiego można pokrywać koszty oświetlenia ulic i dróg w sołectwach - jeżeli potrzeba taka, jako służąca poprawie życia mieszkańców, zgłoszona została przez sołectwo w stosownym wniosku, a rada gminy uznała, iż wniosek ten jest zgodny ze strategią rozwoju gminy.

Źródło: www.bip.lodz.rio.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 89, po. 625)