Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym należy stwierdzić, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Czy oznacza to, iż jednostki organizacyjne powiatu mogą być organizatorami czy prowadzącymi sekcje wyczynowego sportu?

 

W art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) wskazuje się jednoznacznie, że organy administracji rządowej tworzą warunki organizacyjne do rozwoju sportu kwalifikowanego i mogą wspierać finansowo jego rozwój. Jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu kwalifikowanego, jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określi warunki i tryb wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.

Wspieranie to jednak nie to samo co organizowanie sportu kwalifikowanego.

W moim przekonaniu klub sportowy (ligowy) powinien posiadać odrębność organizacyjną i stosowną licencję.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)