Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Przewiduje ona wprowadzenie bezpłatnego egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują dostosowania auta do rodzaju schorzenia.

Wspomniana ustawa zakłada całkowite zniesienie opłaty za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po dostosowaniu go do rodzaju schorzenia, w sytuacji gdy egzamin odbywa się pojazdem tych osób.

Akt ten nakłada ponadto na ministra właściwego do spraw gospodarki obowiązek wyznaczenia (spośród podległych mu lub przez niego nadzorowanych jednostek organizacyjnych) podmiotu, który będzie prowadził bazę danych o pojazdach przystosowanych do danego typu niepełnosprawności. We wspomnianej bazie wyznaczony będzie ośrodek szkolenia kierowców, w dyspozycji którego znajduje się odpowiedni pojazd.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Ustawa ma celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.06.2016 r., K 37/13. Uznano w nim, że przepisy dotychczas obowiązującej ustawy nie pozwalały udzielić władzom publicznym realnej pomocy osobie niepełnosprawnej, polegającej na przystosowaniu pojazdu do rodzaju schorzenia oraz w zapewnieniu pojazdu na potrzeby praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B. Zdaniem TK, dotychczasowe przepisy w tym zakresie były niezgodne z art. 69 Konstytucji RP.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu zobowiązującego ministra właściwego do spraw gospodarki do wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację strony internetowej bazy danych o pojazdach przystosowanych do rodzaju niepełnosprawności.
Wspomniany przepis wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
https://www.mpips.gov.pl/