Prezydent miasta wydał zarządzenie dotyczące zakazu organizowania na terenach należących do gminy objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.

Grupa mieszkańców zaskarżyła zarządzenie do sądu administracyjnego. O dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym wystąpiła również organizacja społeczna.

Sąd administracyjny odmówił jej jednak udziału w postępowaniu.

Sąd wyjaśnił, iż zaskarżone zarządzenie nie zostało wydane w następstwie przeprowadzenia postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 1 k.p.a., lecz podjęto je w procedurze przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 2016, poz. 446), a skarga wniesiona została w trybie art. 101 tej ustawy.

Sąd uznał, iż dopuszczenie podmiotu w charakterze uczestnika postępowania może mieć miejsce wyłącznie w takim postępowaniu sądowym, które w wyniku złożenia skargi staje się "następstwem" postępowania administracyjnego.

Organizacja złożyła skargę do NSA.

NSA zwrócił uwagę, iż udział organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych i sądowych ma na celu umożliwianie tym organizacjom prezentowanie własnego stanowiska w kwestiach, które mają znaczenie dla sposobu załatwienia sprawy.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

W samym założeniu więc celem udziału organizacji społecznej w postępowaniu jest nie tyle wspieranie strony, której interesu prawnego sprawa dotyczy, co przedstawianie własnego stanowiska odnośnie rozpoznawanej sprawy, z wykorzystaniem środków procesowych przysługujących stronie.

Należy zatem uznać, że organizacja społeczna korzysta z możliwości przystąpienia do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym, także w sprawie wszczętej w trybie ustawy o samorządzie gminnym.

Sąd uznał, iż należy opowiedzieć się za wykładnią pozwalającą przyznać możliwość dopuszczenia udziału organizacji społecznych w charakterze uczestnika w każdym postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Na podstawie:
Postanowienie NSA z 9 grudnia 2016 r., sygn. akt I OZ 1837/16, prawomocne 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów