Właściciel instalacji wystąpił o pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Jedna z działek, na której prowadzona jest działalność, nie jest zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz wypisem z rejestru gruntów pod działalność gospodarczą (sady). Czy można wydać pozwolenie?


Odpowiedź

Moim zdaniem, jeżeli zakład dla prowadzonej instalacji posiada wymagane pozwolenia w zakresie prawa budowlanego obejmujące źródła emisji, dla których wnioskuje o pozwolenie, to organ ochrony środowiska nie ma podstaw do odmowy wydania pozwolenia.Jeżeli natomiast instalację/źródła wymagające uzyskania decyzji o dopuszczalnej emisji wybudowano nielegalnie pozwolenie. według mnie, nie powinno być wydane. Sam fakt prowadzenia działalności niezgodnej z planem zagospodarowania, jeżeli nie dotyczy instalacji, dla której występuje się o pozwolenie, nie powinien mieć w postępowaniu znaczenia. Przykładowo jeżeli niezgodnie z przeznaczeniem terenu lub pozwoleniami na budowę wybudowano na terenie zakładu magazyny, obiekt socjalny, biurowy niezwiązane z emisjami.

Z art. 184 i 221  Prawa ochrony środowiska , które dotyczą zawartości wniosków o wydanie pozwolenia emisyjnego, nie wynika konieczność załączania do przedmiotowego wniosku dokumentów potwierdzających zgodności działalności powodującej emisję do powietrza wymagającej pozwolenia emisyjnego, z przepisami prawa budowlanego i przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.

W przypadku emisji do powietrza Prawo ochrony środowiska . nie stawia dodatkowych wymagań w ww. zakresie, stanowiąc w art. 180 ust. 1, że eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Organ ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia emisyjnego nie jest właściwy do oceny zgodności lokalizacji zakładu z planem zagospodarowania ani z przepisami budowlanymi.

Oczywiście wydanie pozwolenia w zakresie korzystania ze środowiska, w tym przypadku na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, gdyby zakład w odniesieniu do źródeł emisji był nielegalny ze względu na przepisy budowlane lub przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym, byłoby sakceptacją nielegalnej działalności. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należałoby wystąpić o stanowisko do właściwego w sprawie organu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)