Starosta w 2002 r. udzielił na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 24 ust. 4 i art. 36 Prawa budowlanego Zarządowi Dróg Powiatowych pozwolenie na przebudowę mostu na przepust zlokalizowany na rowie – kat. XXVIII. Most drogowy położony jest w ciągu drogi powiatowej. W decyzji nałożono obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Inwestor zawiadomił PINB o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych wraz z załącznikami.

Który organ powinien wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przebudowy: starosta czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 55 pkt 1 Prawa budowlanego przed przystąpieniem do użytkowania mostu na przepust zlokalizowany na rowie - kat. XXVIII – wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Organem właściwym do jej wydania jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Ustawa precyzuje również do jakich kategorii obiektów budowlanych i w jakich okolicznościach jest niezbędne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (art. 55 Prawa budowlanego ). Należy do nich zaliczyć między innymi mosty.

Okoliczność, że starosta, działając jako organ architektoniczno-budowlany, udzielił pozwolenia na przebudowę mostu na przepust, nie tworzy automatycznie po jego stronie kompetencji do wydawania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Kompetencja bowiem, w myśl zasady praworządności, wynikającej z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 6  Kodeksu postępowania administracyjnego , wymagającej działania organów administracji wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, musi być wyraźna (nie można jej domniemywać ani wywodzić w drodze interpretacji) i mieć źródło w przepisach prawa materialnego.

Okoliczność, że droga stanowi mienie powiatu, nie posiada zatem w tym aspekcie znaczenia prawnego.

Z art. 83 ust. 1 w zw. z art. 59 oraz art. 55 Prawa budowlanego wynika, iż wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy do kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (z wyłączeniem przypadków kiedy decyzję o pozwoleniu na budowę wydawał wojewoda).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.)