Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej opłatę skarbową wnosi się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Pozwolenie na budowę jest wydawane w trybie uregulowanym w art. 24 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego , tj. z wyłączeniem organu.

Który organ podatkowy jest właściwy do pobrania opłaty skarbowej: gmina, w której położony jest organ wydający pozwolenie czy też gmina, w której położona jest nieruchomość?

Odpowiedź

Organem właściwym w sprawie pobrania opłaty skarbowej będzie organ podatkowy właściwy miejscowo ze względu na organ, który dokonał czynności w postaci wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzasadnienie

Właściwość organów podatkowych w sprawach opłaty skarbowej reguluje rozdział 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) , który w art. 12 ust. 1 wskazuje, że organem podatkowym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Z kolei właściwość miejscową organu reguluje art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej , który wyjaśnia, że właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest - od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy – na skutek wyłączenia organu – decyzję w sprawie pozwolenia na budowę wydawał organ inny, aniżeli ten na terenie którego znajduje się nieruchomość objęta pozwoleniem na budowę, organem właściwym w sprawie pobrania opłaty skarbowej będzie organ podatkowy właściwy miejscowo ze względu na organ, który dokonał czynności w postaci wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przykład

Nieruchomość objęta wnioskiem o pozwolenie na budowę położona jest w gminie A. Z uwagi na okoliczności uzasadniające wyłączenie organu sprawa pozwolenia na budowę przekazana została do załatwienia gminie B. Organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu administracji architektoniczno – budowlanej gminy B będzie więc właściwy do pobrania opłaty skarbowej, w związku z wydaniem decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę.

Anna Kawecka

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)