Jaki organ (marszałek województwa czy starosta powiatu) powinien nadzorować prace podczas likwidacji mogilnika?

Wiadomo jest, że to starosta wydaje decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzję na rekultywacje terenu, ale kto tak naprawdę powinien wyznaczyć osobę do monitorowania przebiegu prac likwidacyjnych?

Odpowiedź

Organem odpowiedzialnym za likwidację mogilników oraz nadzór nad prawidłowością prac likwidacyjnych z rekultywacją terenu włącznie spoczywa na marszałku województwa. Jednakże z uwagi na to, że to starostowie wydają decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami oraz decyzje na rekultywacje terenu marszałek powinien zawierać porozumienia z nimi i wspólnie zorganizować nadzór nad likwidacją mogilników. A zatem, zarówno marszałek województwa, jak i starosta powinni wyznaczyć specjalistę, który będzie monitorował przebieg prac likwidacyjnych. Jednakże organem, który ponosi bezpośrednio odpowiedzialność za termin zakończenia likwidacji mogilników na terenie województwa, jak i za prawidłowość prac jest Zamawiający prace likwidacyjne, czyli marszałek województwa.

Uzasadnienie

Na podstawie przepisów ustawy o odpadach zarząd województwa jest zobowiązany do sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który powinien zawierać plan unieszkodliwiania substancji stanowiących szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym również plan likwidacji mogilników i magazynów, w których zgromadzone są przeterminowane środki ochrony roślin. Marszałkowie powinni przygotować przetargi na likwidację mogilnika (jako zamawiający) i podpisać umowy ze specjalistycznymi firmami, które zostaną wyłonione z konkursów. Jednocześnie marszałkowie województw powinni podpisać porozumienia ze starostami, którzy będą sprawować w porozumieniu z marszałkami "bieżący" nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów. Jednak, to nie starostowie zobowiązani są do sprawowania nadzoru i nie oni ponoszą odpowiedzialność za uchybienia związane z procedurą likwidacji mogilników.

Natomiast monitoringiem wód podziemnych zlokalizowanych w okolicy mogilnika będzie zajmowała się Inspekcja Sanitarna

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)