Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) nałożył na spółkę karę pieniężną z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania sieci napowietrznej.

Spółka uznała, iż kara na nią nałożona uległa przedawnieniu.

Organ wyjaśnił, iż termin przedawnienia kary wynosi trzy lata, a za początek biegu tego terminu należy uznać koniec roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zgłoszenie obiektu do użytkowania.

Zgłoszenie złożone zostało w dniu 5 grudnia 2012 r., a zatem początek biegu terminu przedawnienia kary to dzień 31 grudnia 2012 r. Termin ten upływał w dniu 31 grudnia 2015 r., w którym to dniu zostało wydane zaskarżone postanowienie. Należy zatem uznać, że PINB dochował trzyletniego terminu.

WSA nie zgodził się z taką interpretacją.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

W ocenie sądu, skoro inwestor zawiadomił o zakończeniu robót w dniu 5 grudnia 2012 r., to termin do nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania rozpoczął swój bieg z dniem 1 stycznia 2013 r. i upłynął z dniem 31 grudnia 2015 r.

W konsekwencji jeśli zamiarem organu było wymierzenie kary z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu to w celu uniknięcia skutków przedawnienia w tym okresie organ winien był wydać postanowienie o wymierzeniu kary i doręczyć adresatowi.

Oznacza to, że pomimo, iż postanowienie wydane zostało przez organ I instancji w dniu w dniu 31 grudnia 2015 r. to fakt jego doręczenia dopiero w dniu 4 stycznia 2016 r. powoduje, iż kara wymierzona została po upływie trzyletniego terminu przedawnienia.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gliwicach z 7 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 741/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów