Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Jedna z mieszkanek gminy zwróciła się do sądu administracyjnego o wymierzenie grzywny wójtowi gminy za nieprzekazanie w terminie sądowi skargi dotyczącej odwołania jej ze stanowiska dyrektora gimnazjum.

Wójt tłumaczył się, iż kilkudniowe opóźnienie w przekazaniu skargi do sądu było spowodowane wyjazdem służbowym.

Sąd uznał wniosek kobiety za uzasadniony i wymierzył grzywnę w wysokości 500 zł.

W ocenie WSA nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia fakt nieprzekazania skargi do sądu przez właściwy organ w ustawowym terminie. Z pewnością nie usprawiedliwia tego powoływanie się przez organ na wyjazd służbowy wójta.

Sąd określając wysokość grzywny miał na uwadze treść wniosku, brak obiektywnych okoliczności usprawiedliwiających ten stan rzeczy, charakter sprawy jak i uchybienie terminowi przekazania skargi wraz z aktami sprawy.

Wyraźne zakreślenie przez ustawodawcę ram czasowych dopełnienia czynności przewidzianych w art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270) stanowi odrębny obowiązek działania organu administracji publicznej, który wyklucza jakąkolwiek swobodę organu w tym zakresie – zwrócił uwagę sąd.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 14 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SO/Po 7/14, nieprawomocny