Urząd Miasta i Gminy chce zorganizować dla dzieci, które uczestniczą w kółku tanecznym działającym przy Urzędzie, letnie warsztaty taneczne w formie kolonii w ośrodku wypoczynkowym w innej miejscowości. Urząd pokrywa część kosztów, natomiast pozostałą część kosztów pokrywają rodzice uczestników.

Czy powyższe czynności oraz otrzymane od rodziców wpłaty za udział w koloniach podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Odpowiedź

Tak, powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jest to usługa turystyki i powinna być ona opodatkowana od marży.

Uzasadnienie

W tym przypadku gmina (działający w jej imieniu urząd miasta i gminy) miałby zorganizować obozy wakacyjne dla dzieci. Powyższe świadczenie miałoby być wykonane za odpłatnością - bowiem rodzice dzieci uczestniczących w obozie mieliby wnieść stosowne opłaty. Fakt, że nie pokrywałyby one kosztów nie ma większego znaczenia (dla samego podlegania opodatkowaniu); jeśli tylko dane świadczenie wykonywane jest za wynagrodzeniem to jest ono uważane za świadczenie odpłatne (a więc podlegające opodatkowaniu). Nie ma wymogu, aby odpłatność co najmniej pokrywała koszty, bądź też nawet prowadziła do powstania zysku. Powyższe świadczenie (zorganizowanie obozu tanecznego dla dzieci) stanowi świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

Ustalić należy, czy gmina - organizując za odpłatnością obóz taneczny - działa w charakterze podatnika VAT, czy też nie. Co do zasady te czynności mieszczą się w zakresie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów u.p.t.u. Organy i jednostki władzy publicznej w pewnym zakresie są wyłączone spod podmiotowego zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przepis art. 15 ust. 6 u.p.t.u. stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W tym przypadku mamy do czynienia ze świadczeniami niestanowiącymi wykonywania zadań własnych gminy, które to świadczenia są (będą) wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym gmina (urząd gminy) wykonując powyższe świadczenia (organizując obozy taneczne) nie jest wyłączony spod zakresu podmiotowego opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W zakresie wykonywanych czynności jest zatem uznawany za podatnika VAT.

Z tych samych przyczyn nie będzie tu znajdowało zastosowania zwolnienie określone w § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), zgodnie z którym od podatku zwalnia się czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Tak więc powyższe usługi będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - stanowią usługę i są wykonane przez podatnika podatku od towarów i usług działającego dla tej czynności w tym właśnie charakterze.

Zwrócić w tym miejscu należy uwagę, że powyższa usługa (zorganizowanie obozu tanecznego w formie kolonii) stanowi "usługę turystyki" w rozumieniu przepisów u.p.t.u. dotyczących opodatkowania marżą usług turystyki. W związku z tym będzie ona podlegała opodatkowaniu marżą (procedura ta od dnia 1 stycznia 2008 r. jest obowiązkowa).

Należy zwrócić uwagę, że zapewne - biorąc pod uwagę, iż pobieracie Państwo od rodziców tylko odpłatność "częściową" - marża na usłudze turystyki będzie zerowa (czy też nawet ujemna). W związku z tym w ogóle nie będzie podatku należnego od tej czynności.

Trzeba tylko będzie prowadzić odrębną ewidencję dla zakupów dotyczących wykonania tej usługi turystyki (zorganizowania obozów tanecznych). Przepis art. 119 ust. 3a u.p.t.u. stanowi bowiem, że podatnicy świadczący usługi turystyki opodatkowane marżą są obowiązani prowadzić ewidencję VAT z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiadać dokumenty, z których wynikają te kwoty.

Nie mogą także odliczyć podatku naliczonego od tych usług, które nabywają w celu zorganizowania obozów tanecznych. Przepis art. 119 ust. 4 u.p.t.u. stanowi bowiem, że podatnikom świadczącym usługi turystyki opodatkowane marżą nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.