Spółdzielnia mieszkaniowa zamierza starać się o dotację z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem jej na remont kapliczki, która wpisana jest w rejestr zabytków.

Czy taka dotacja stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Czy Stowarzyszenie zajmujące się ochroną zabytków także zapłaci podatek dochodowy od takiej dotacji?

Odpowiedź

Zarówno w przypadku spółdzielni mieszkaniowej, jak również stowarzyszenia, otrzymana dotacja przekazana przez urząd marszałkowski podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p.

Uzasadnienie

Przedstawiona w pytaniu wątpliwość dotyczy skutków w podatku dochodowym od osób prawnych dotacji otrzymanej z urzędu marszałkowskiego na remont obiektu zabytkowego (kapliczki). Podmiotem otrzymującym dotację będzie spółdzielnia mieszkaniowa lub stowarzyszenie, którego celem statutowym jest ochrona zabytków.

Odpowiadając na przedstawioną w pytaniu wątpliwość należy przywołać przepis art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Z treści przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że dotacje otrzymane z budżetu urzędu marszałkowskiego, jako jednostki samorządu terytorialnego, objęte są zwolnieniem przedmiotowym w podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, że zarówno w przypadku spółdzielni mieszkaniowej, jak również stowarzyszenia, otrzymana dotacja przekazana przez urząd marszałkowski podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)