- Projekt obejmuje także zniesienie opłat ewidencyjnych za wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej lub ewidencji – wskazanych w art. 138a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które aktualnie nie są jeszcze pobierane - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Z dokumentu wynika też, że podmioty zobowiązane obecnie do pobierania opłaty ewidencyjnej – starosta, marszałek, wojewoda, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów – nie będą musiały składać miesięcznych sprawozdań z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych.

Zniesione mają też być opłaty związane z nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami i poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym.

Czytaj: System automatycznie zawiesza prawo jazdy, a oddaje ręcznie za 50 groszy>>

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, obecnie opłata ewidencyjna jest pobierana od obywateli, w szczególności przez organy samorządowe – w związku z realizacją czynności dotyczących rejestracji pojazdów, m.in. wydaniem dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablicy rejestracyjnych i ich wtórników, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy; a także przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – w związku z przeprowadzeniem badania technicznego i odnotowaniem odczytu drogomierza pojazdu po jego wymianie.

- W wyniku tych zmian zakładane jest wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym - napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektu.