Gmina jako inwestor musi ponieść opłaty za wycinkę dzrew, zezwolenie na wycinkę z działek prywatnych ma wydać wójt gminy, a z działek gminnych starosta. Proszę odpowiedzieć jak ma to wyglądać w praktyce. Kto ma złożyć wniosek o wycinkę?

Czy gmina sama sobie nalicza i przekazuje opłaty z konta na konto?

Odpowiedź:

Wniosek o usunięcie drzew składa inwestor dołączając zgodę właściciela na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości. Gmina - w odniesieniu do działek gminnych - wniosek składa do starosty.

Opłaty za usuwanie drzew z terenów gminy nalicza starosta. Gmina ma obowiązek uiszczenia opłaty na konto wskazane przez starostę, który tę opłatę naliczył. Jeśli starosta w decyzji wymierzającej opłatę nie wskazał konta należy się do niego zwrócić o podanie konta. Następnie starosta zwraca te opłaty gminie na wskazane przez wójta konto albowiem opłaty (i kary) z tytułu usuwania drzew stanowią (w całości) dochód gminy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 402 ust. 5 Prawa ochrony środowiska , wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości przychód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, nawet jeśli pochodzą od niej samej. Nie ma tutaj znaczenia, iż zgodnie z art. 84 ust. 2, w zw. z art. 83 ust .3 i art. 90 ustawy o ochronie przyrody , opłatę za usunięcie drzew z terenów będących własnością gminy nalicza i pobiera starosta. Gmina powinna przeznaczyć zwróconą opłatę na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 4001 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 Prawa ochrony środowiska .

W praktyce, opłaty (i kary) naliczane gminom za usuwanie drzew lub krzewów budzą kontrowersje, ponieważ zawsze to będzie oznaczało w ostatecznym rozrachunku "przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni" niemniej jednak wciąż brak jest racjonalnych rozwiązań.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)