Czy za wysłanie pisma o braku informacji dotyczącej występowania złóż kopalin (z tego powodu, że brak takich danych w powiatowym archiwum geologicznym, a starosta nie wydał żadnej koncesji na poszukiwanie bądź rozpoznanie złoża) na wskazanych w pisemnym zapytaniu Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomościach rolnych, starosta pobiera opłatę za udostępnienie informacji o środowisku (np. za przesłanie drogą pocztową lub za wyszukiwanie wg art. 27 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( u.o.o.ś. )?

Czy rzeczoznawca majątkowy działający na zlecenie Agencji jest zwolniony z ww. opłat?

Za wysłanie pisma o braku informacji dotyczącej występowania złóż kopalin nie pobiera się opłat.

W mojej ocenie, rzeczoznawca majątkowy działający na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych jest zwolniony z opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. Będzie zatem miał zastosowanie art. 26 ust. 4 u.o.o.ś.

W art. 27 ust. 1 u.o.o.ś. określono górne jednostkowe stawki opłat związane z wyszukaniem informacji, jej przekształceniem, sporządzenie w żądanej formie i formacie. Nie ma tu mowy o jakichkolwiek kosztach związanych z informowaniem strony przez organ, że nie posiada w swoich zasobach żądanych danych. Przepis art. 27 ust. 2 u.o.o.ś. dotyczy zaś obowiązku poniesienia kosztów w związku z przekazaniem ich drogą pocztową, które pobiera operator publiczny za wykonywanie usług w zależności od wagi przesyłki, z ograniczeniem wysokości pobieranych kwot.

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną. Jest instytucją powierniczą, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie. Została ona wyposażona w uprawnienia, za pomocą których działając w imieniu państwa sprawuje kontrolę nad rynkiem nieruchomości rolnych, a w razie potrzeby ma prawo do interweniowania poprzez prawo państwowego pierwokupu. W konsekwencji Agencja podejmuje także decyzje dotyczące sposobu i trybu rozdysponowania nabytych w ten sposób nieruchomości, działa zatem jak organ administracji.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)