Projekt, przygotowany w ramach prac podkomisji, nie przypomina rewolucyjnego dokumentu opracowanego w ramach prac Komisji Ustawodawczej Senatu. Przede wszystkim zrezygnowano z wyposażenia rady gminy w kompetencje różnicowania opłaty targowej na różnych targowiskach oraz z niepobierania opłat poza miejscami wskazanymi przez radę. Proponowane nowe brzmienie art. 15 ust. 1 brzmi: „Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.” Targowiskami, o których mowa w ust. 1, mają być wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

Opłaty targowe będą praktycznie zbierane po staremu. Podkomisja zaakceptowała jednak rozwiązanie z wniosku Senatu, wychodzące naprzeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 7/08) i proponuje wyłączyć z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w budynkach lub w częściach budynków, za które handlujący płacą podatek od nieruchomości.

Ireneusz Krześnicki

Zobacz orzeczenie:
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 7/08)