Handlujący w budynkach lub w ich częściach nie będą uiszczać opłaty targowej.

Tak postanowiły 2 lutego 2011 r. połączone komisje sejmowe: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, przyjmując sprawozdanie podkomisji powołanej do rozpatrzenia senackiego projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Propozycja senatorów jednogłośnie przyjęta przez komisje sejmowe zakłada zmianę przepisów, która będzie stanowiła wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 7/08). Trybunał uznał w nim, że obowiązujący art. 15 ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji RP. Na podstawie tego przepisu z opłaty targowej wyłączona jest sprzedaż dokonywana w budynkach lub w częściach budynków, gdy handlujący płacą podatek od nieruchomości. Wyłączenie to nie dotyczy jednak sprzedaży na targowiskach pod dachem oraz w halach używanych do targów, aukcji i wystaw. W praktyce więc zdarzało się, że od handlujących żądano opłaty targowej i podatku od nieruchomości.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 4 lutego 2011 r.