Czy gmina może podjąć uchwałę, w której ustali sposób obliczania opłaty śmieciowej jako sumy opłat z części zamieszkałej lub części niezamieszkałej?

Artykuł 6j ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. określa metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych (mieszanych). Ustęp 4 stanowi, że dla nieruchomości mieszanych, opłata stanowi sumę opłat obliczonych na podstawie ust. 1-3 (a więc suma opłat z ust. 1 + ust. 3 lub opłata z ust. 2 + ust. 3).

W ust. 5 czytamy, że gmina może podjąć uchwałę w której ustali sposób obliczania opłaty zgodnie z ust. 1, 2 ALBO 3. Wybór pozostaje więc pomiędzy metoda z ust. 1 (od mieszkańca, wody, albo powierzchni) albo ust. 2 (tylko od gospodarstwa domowego) albo ust. 3 (tylko od pojemnika).

Czy właściwe jest więc w tej sytuacji podjęcie uchwały na podstawie art. 6j ust. 5 u.u.c.p.g., w której gmina wybiera metodę jako sumę opłat z części zamieszkałej lub części niezamieszkałej?

Odpowiedź

Akt u.u.c.p.g. wyróżnia trzy rodzaje nieruchomości, tj.: (i) takie, na których zamieszkują mieszkańcy, (ii) takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne oraz (iii) w części zamieszkane przez mieszkańców, a w części – niezamieszkane. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zróżnicowana i dostosowana do każdego z ww. rodzajów nieruchomości.

W przypadku "nieruchomości mieszanych", tj. takich których część stanowi nieruchomość zamieszkaną (w świetle art. 6c ust. 1 u.u.c.p.g.), a część – nieruchomość niezamieszkaną (w świetle art. 6c ust. 2 u.u.c.p.g.) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczoną odrębnie dla części zamieszkanej i części niezamieszkanej (art. 6j ust. 4 u.u.c.p.g.), przy czym rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, w której ustali tylko jeden sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie takiej nieruchomości (art. 6j ust. 5 u.u.c.p.g.). Taki wybrany sposób może polegać na: (i) wyborze spośród alternatyw z art. 6 j ust. 1 u.u.c.p.g., (ii) przyjęciu jednej stawki zgodnie z art. 6j ust. 2 u.u.c.p.g., lub (iii) liczeniu na podstawie pojemników według art. 6j ust. 3 u.u.c.p.g.

Z powyższego wynika, że rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w trybie art. 6j ust. 5 u.u.c.p.g., czyli opłata taka powinna zostać ustalona w oparciu o ust.1, 2 albo 3. Jeśli uchwała stanowiąca o wysokości ww. opłaty nie będzie zgodna z tym przepisem, to zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), uchwała taka jest uznana za nieważną. W takim przypadku natomiast (oraz w przypadku braku podjęcia uchwały, o której mowa powyżej), do obliczenia stawki opłaty powinny być stosowane zasady wskazane w art. 6j ust. 4 u.u.c.p.g.