Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Rada gminy ustaliła, iż inkasentami opłaty od posiadania psów w gminie są inkasenci podatków.


Taki zapis uchwały zaskarżył prokurator. Uznał, iż rada wskazując inkasenta powinna była podać bezpośrednio w uchwale jego cechy indywidualne. Mieszkańcy muszą wiedzieć, w sposób nie budzący wątpliwości, na kogo obowiązek poboru opłaty został nałożony – podkreślił.


WSA podzielił pogląd prokuratora.


Sąd przypomniał, iż status inkasenta zobowiązanego do poboru podatków i opłat stanowiących dochód budżetu jednostek samorządu terytorialnego powinien wynikać wprost z uchwały rady gminy.

Wskazanie takie powinno być konkretnym określeniem osoby inkasenta, poprzez podanie imienia i nazwiska podmiotu, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – nazwy.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Gliwicach z 15 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 1757/13, nieprawomocny