Czy koszt szkolenia, w którym uczestniczył radny (300 zł) i opłata abonamentu telefonicznego (140 zł), stanowi dla niego nieodpłatne świadczenie?

Jeśli tak, to czy jest ono objęte zwolnieniem przedmiotowym?

Czy nasz urząd gminy powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i jak miałby to rozliczyć?

Odpowiedź

W przypadku sfinansowania przez gminę na rzecz radnego szkolenia i opłacenia mu abonamentu telefonicznego - otrzymane dobra stanowić będą dla radnego przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

Uzasadnienie

W myśl zasady wyrażonej w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Właśnie z "nieodpłatnym świadczeniem" mamy do czynienia w przedmiotowym przykładzie.

Powyższe świadczenie stanowi dla radnego przychód ze źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 5 u.p.d.o.f.

Co prawda, w odniesieniu do tego rodzaju przychodów przewidziano zwolnienie od podatku, ale objęto nim tylko diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f.).

Z uwagi na to, świadczenia takie nie zostały wymienione w katalogu zwolnień określonym w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f., podlegają więc opodatkowaniu. Od uzyskiwanych przez radnych przychodów z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, o których mowa w art. 13 pkt 5 u.p.d.o.f., w tym również i od ww. nieodpłatnych świadczeń, urząd gminy jako płatnik obowiązany jest do potrącenia zaliczek na podatek dochodowy.

Urząd gminy jako płatnik w związku z przekazanymi świadczeniami powinien zastosować:
1) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości kosztów pracowniczych - art. 22 ust. 9 pkt 5 u.p.d.o.f. (111,25 zł miesięcznie i 1335 zł rocznie), a jeśli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych - koszty nie mogą przekroczyć rocznie 2002,05 zł;
2) składki na ubezpieczenia społeczne potrącone przez płatnika;
3) stawkę podatkową ze skali podatkowej (18% w 2010 r.).

Zaliczkę tą zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b u.p.d.o.f., pobranej ze środków podatnika przez płatnika (urząd gminy).

Ponadto urząd gminy w związku z przedmiotowym świadczeniem ma także obowiązek sporządzić roczną deklarację o zaliczkach PIT-4R i w terminie do końca lutego następnego roku przekazać urzędowi skarbowemu właściwemu według swojej siedziby, oraz informację o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11 i w terminie do końca lutego następnego roku. Informację tą powinien przekazać podatnikowi (radnemu) i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Radny ma obowiązek uwzględnić dane wykazane w PIT-11 w składanym przez siebie zeznaniu rocznym.

Uwagi

Sfinansowanie przez gminę na rzecz komendanta ochotniczej straży pożarnej (nie będącego pracownikiem) szkolenia nie spowoduje powstania po jego stronie przychodu podatkowego, pod warunkiem, iż szkolenie to jest świadczone na rzecz "członka Ochotniczej Straży Pożarnej", tj. jest ono kierowane do tej osoby jako członka OSP a nie osoby fizycznej (art. 21 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.f.).