Wójt gminy wydał decyzję ustalającą jednorazową opłatę planistyczną w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę. Odwołanie od tej decyzji wnieśli skarżący podnosząc, iż organ orzekający oparł się wyłącznie na operacie szacunkowym nie badając, czy miał miejsce faktyczny wzrost wartości nieruchomości w następstwie wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ dla zabudowy działki skarżących w ich ocenie było możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, zatem samo uchwalenie planu nie miało bezpośredniego znaczenia dla wartości nieruchomości.

NSA rozpatrując skargę kasacyjną stwierdził, iż podniesiono w niej zarzut błędnego przyjęcia, iż wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika tylko i wyłącznie ze zmiany sposobu przeznaczenia nieruchomości, jaka dokonała się poprzez uchwalenie planu i tym samym błędne przyjęcie, iż operat szacunkowy jest wystarczającą przesłanką do ustalenia wzrostu ceny zbywanej nieruchomości, bez zbadania innych przyczyn mogących spowodować wzrost ceny nieruchomości. W ocenie NSA powyższy zarzut nie mógł być uwzględniony z tej przyczyny, iż w sytuacji, gdy bezpośrednio przed uchwaleniem przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu nie było planu miejscowego, to rację miał Sąd I instancji oddalając skargę na decyzję o ustaleniu opłaty planistycznej, opierając się na materiale dowodowym, który stanowił operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę. Sąd I instancji zauważył przy tym, iż przedmiotowa działka przeznaczona pod uprawy polowe dopiero w wyniku wprowadzenia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskała przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, zaś środkiem dowodowym obligatoryjnym na tę okoliczność jest operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

NSA przypomniał, iż podstawą do ustalenia opłaty planistycznej jest wzrost wartości nieruchomości, który jest bezpośrednim wynikiem uchwalenia (lub zmiany) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaś obowiązek wykazania tej okoliczności ciąży na organach prowadzących postępowanie, które zlecają rzeczoznawcy majątkowemu opracowanie operatu szacunkowego.