Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw na pozycji 951.

Rozporządzenie wprowadza kwotę wartości umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tj. kwotę w wysokości 21.813.853 zł.

Kwota ta stanowi równowartość kwoty 5.225.000 euro, która w wyniku aktualizacji dokonanej rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/2172, art. 8 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, zastąpiła dotychczasową kwotę 5 186 000 euro, z uwzględnieniem przelicznika ogłoszonego w komunikacie Komisji z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (Dz. Urz. C 392/01 z 25.11.2015, str. 1-3).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 maja 2017 r.