"Zainteresowani operatorzy będą mogli składać swoje oferty w siedzibie UKE do dnia 14 kwietnia 2015 r. Następnie zbada je i oceni Komisja Konkursowa powołana przez prezesa UKE. Nowego operatora chcielibyśmy poznać w połowie 2015 r., tak by miał czas na przygotowanie się do wykonywania obowiązków od stycznia 2016 r." - powiedział zastępca prezesa UKE Karol Krzywicki w komunikacie.

Udział w konkursie może wziąć udział operator pocztowy, który posiada zdolność ekonomiczną i techniczną, umożliwiającą realizację zadań operatora wyznaczonego, a obejmującą co najmniej: sieć placówek pocztowych, sieć centrów rozdzielczych, środki transportu, organizację przedsiębiorstwa oraz płynność finansową.

Konkurs będzie dwuetapowy. W etapie pierwszym komisja konkursowa ocenia i weryfikuje oferty uczestników konkursu w oparciu o dokumenty i informacje zawarte w ofercie oraz dane posiadane przez Prezesa UKE z urzędu.

"Jeżeli oferta spełnia wszystkie warunki, zostaje zakwalifikowana do drugiego etapu postępowania, w trakcie którego komisja dokonuje oceny punktowej ofert. Oceniane będą kryteria: zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych, zapewnienia wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych oraz dostępności usług powszechnych, kosztu świadczenia usług powszechnych przedstawionego przez operatora pocztowego, zapewnienia rentowności świadczenia usług powszechnych, zdolności realizacji zadań operatora wyznaczonego, w tym wykonywanych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdolności ekonomicznej i technicznej operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych" - podano także w komunikacie. 

Jak pisze portal ISBnews, prezes UKE nie ustalił minimum kwalifikacyjnego. O kolejności ofert zadecyduje suma punktów uzyskanych w ocenie końcowej stanowiącej sumę punktów uzyskanych przez ofertę za każde oceniane kryterium. W sytuacji uzyskania przez oferty takiej samej sumy punktów o kolejności decyduje liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych.

Krzywicki poinformował, że prezes UKE konsultował koncepcję konkursu z zainteresowanymi operatorami oraz organizacjami branżowymi. Urząd przeprowadził badania opinii publicznej mające na celu ocenę preferencji konsumentów oraz klientów instytucjonalnych, w czasie których m.in. aż 98% konsumentów wskazało, że chcąc nadać przesyłkę udaje się do placówki operatora pocztowego, podobnie nadaje przesyłki aż 75% klientów instytucjonalnych.

Zastępca prezesa UKE wskazał ponadto, że na operatorze wyznaczonym ciąży obowiązek świadczenia usług powszechnych i konieczność zapewnienia klientom właściwej dostępności do tych usług poprzez sieć placówek rozmieszczonych na terytorium całego kraju, przyjmowanie i doręczanie przesyłek co najmniej 5 dni w tygodniu, spełnianie wymagań jakościowych oraz kryterium przystępności cenowej.

"To także zapewnienie możliwości skorzystania z usług pocztowych osobom niepełnosprawnym czy też mieszkającym w terenach nie zapewniających rentowności tych usług. Na operatorze wyznaczonym spoczywa też szereg obowiązków związanych m.in. z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług powszechnych, z działaniami w sytuacjach kryzysowych i szczególnych zagrożeń, czy też realizacją zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa" - podkreślił Krzywicki.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska S.A.

Źródło: ISBnews.pl