Na poziomie regulacji Unijnych powyższy obowiązek wynika z art. 50 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65 – dalej jako Dyrektywa), a na poziomie krajowym z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej jako p.z.p.).

Żaden przepis Dyrektywy, ani żaden przepis p.z.p. nie nakłada na zamawiających obowiązku publikowania ogłoszenia o unieważnieniu postępowania. Źródłem takiego obowiązku nie są przepisy zawarte w Dyrektywie, czy też p.z.p., a przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (dalej jako: r.w.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej jako: r.w.o.).

Z art. 50 ust. 1 Dyrektywy wynika jedynie obowiązek przesłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dotyczącego wyników postępowania, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy. W załączniku V część D Dyrektyw wskazano też jakie informacje mają być zawarte w ogłoszeniu. W przywołanym załączniku wskazano m.in. na konieczność podania takich danych jak np. oznaczenie zamawiającego, tryb w jakim była prowadzona procedura, kryteria którymi kierowano się przy wyborze oferty, liczbę otrzymanych ofert, czy też datę zawarcia umowy. Wyliczenia informacji jakie muszą znaleźć się w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zebrano w 19 punktach, ale w żadnym z nich nie wymaga się podawania danych dotyczących unieważnienia postępowania. Regulacja art. 95 p.z.p. jest bardziej lakoniczna niż przepisy Dyrektywy i wskazuje jedynie na obowiązek upublicznienia informacji o zawarciu umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

O tym, że informacja na temat unieważnienia postępowania winna być zakomunikowana w formularzu właściwego ogłoszenia dowiadujemy się dopiero po lekturze r.w. oraz r.w.o. Wzór formularza ogłoszenia o udzieleniu zamówienia stanowi załącznik nr III do r.w. Sam formularz został zatytułowany „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania” i to dopiero nazwa formularza wskazuje na zamiar objęcia nim informacji nie tylko o zawarciu umowy, ale także o samym wyniku procesu zakupowego.

W sekcji V formularza w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, czy zamówienie (lub jego część) zostało udzielone, czy też nie zostało udzielone. Negatywna odpowiedź na tak postawione pytanie obliguje do wypełniania pkt V.1) (informacja o nieudzieleniu zamówienia), gdzie podaje się przyczyny nieudzielenia zamówienia, a więc w praktyce najczęściej przyczyny unieważnienia postępowania. W podobny sposób wypełnia się załącznik nr 4 do r.w.o.

Analizując powyższe przepisy pojawia się wątpliwość, czy opublikowanie ogłoszenia o unieważnieniu postępowania winno nastąpić w 30-to dniowym terminie zastrzeżonym dla podania informacji na temat udzielenia zamówienia. Zarówno z treści Dyrektywy, jak i treści p.z.p. wynika, iż 30-to dniowy termin rozpoczyna swój bieg od dnia udzielenia zamówienia, a więc od dnia zawarcia umowy. W tych okolicznościach nie sposób przyjąć, by taki sam termin obowiązywał zamawiającego wówczas, gdy nie dokonuje czynności skutkującej rozpoczęciem biegu terminu.

Innymi słowy, 30-to dniowy termin nie dotyczy ogłoszeń zwierających informacje na temat unieważnienia postępowania, co oznacza, że tego rodzaju informacja winna być upubliczniona, ale przepisy nie zakreślają granicznego terminu w jakim należy upublicznić ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami