Oferta składana przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego winna być ofertą skonkretyzowaną. Zamawiający musi mieć możliwość ustalenia, co konkretnie jest przedmiotem oferty, a następnie musi mieć możliwość weryfikacji zaoferowanego asortymentu pod kątem spełniania wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamiarem wykonawcy jest złożenie poprawnej oferty >>>

Jeżeli wykonawca nie określa precyzyjnie asortymentu, który oferuje, np. nie podaje typu, modelu, nazwy handlowej towaru – czego wymagał zamawiający zgodnie z treścią specyfikacji oferta taka podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p., jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).