Inwestor zamierza prowadzić działalność polegającą na odzysku odpadów w procesie R 14 - wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych. Odpady znajdują się na liście załącznika do rozporządzenia w sprawie odzysku poza instalacjami. Występuje w nim zastrzeżenie, że odpady mogą być w ten sposób wykorzystywane, ale pod pewnymi warunkami, np. że planowane działania są lub będą określone w trybie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w trybie przepisów prawa budowlanego albo w drodze decyzji określającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska lub ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Czy organ wydający zezwolenie ma obowiązek wezwania inwestora do przedłożenia stosownych wyjaśnień (decyzji o kierunku rekultywacji)?

Odpowiedź

W trakcie postępowania o wydanie decyzji na odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R 14, polegającego na wypełnianiu odpadami terenów niekorzystnie przekształconych organ administracji wydający zezwolenie ma prawo wezwania przedsiębiorcy do złożenia wyjaśnień zgodnie z warunkiem wskazanym w tabeli I załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) określającym warunki odzysku.

Uzasadnienie

Organ nie tylko ma prawo, ale powinien wezwać przedsiębiorcę, aby np. przedstawił uzyskane pozwolenie na budowę, w którym będą wskazane roboty budowlane i odpady używane w trakcie tych robót w celu dokonania oceny, czy zasadne jest wydanie zezwolenia na wykorzystanie wskazanych we wniosku o wydanie pozwolenia na odzysk odpadów w procesie R 14. Podobna sytuacja dotyczy informacji w sprawie rekultywacji terenu w odniesieniu do kierunku rekultywacji. Powinien być on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodny z zasadami prowadzenia prac rekultywacyjnych. Przedsiębiorca powinien udzielić informacji w zakresie zagospodarowania docelowego polegającego na ostatecznym ukształtowaniu terenu dla ewentualnych potrzeb gospodarki wodnej, komunalnej, budownictwa (m.in. przemysłowego) lub rekreacji.

Informacje mogą polegać na ustnym wyjaśnieniu, ale także organ ma prawo żądać przedłożenia pozwolenia budowlanego lub projektu prac rekultywacyjnych. Ponadto prowadzone prace muszą być zgodne z planem gospodarki odpadami, ale planu przedsiębiorca przedkładać nie musi. Jest to bowiem dokument znany organowi administracji z urzędu.