Gmina, zgodnie z art. 17 ust. 3a pkt 3 ustawy o systemie oświaty - dalej u.s.o. , zwraca koszty dojazdu (koszty zakupu biletów miesięcznych) uczniom do szkoły specjalnej - klasa przysposabiająca do pracy, czyli poziom szkoły ponadgimnazjalnej. Rodzice tych uczniów pobierają także w ośrodku pomocy społecznej świadczenia rodzinne, w tym dodatek za dojazd ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) - dalej u.ś.r.

Czy zatem gmina może odmówić zwrotu kosztów dojazdu tych uczniów skoro mają już wypłacany dodatek z tego tytułu?

Odpowiedź

Z przepisów nie wynika, że uprawnienia te wzajemnie się wykluczają.

Uzasadnienie

Zarówno przepisy u.s.o. , jak również u.ś.r. nie zawierają w tym względzie wzajemnych wyłączeń. Ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 8 pkt 7 stanowi, że do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Ustawa nie przewiduje wyjątków od tej zasady, dlatego też – wydaje się, że uprawnionym rodzicom przysługuje i jedno i drugie świadczenie.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)