Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Postępowanie winno zostać unieważnione przy zastosowaniu w drodze analogii art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). Nieprzystąpienie zaproszonego wykonawcy do negocjacji może być uznane za niezłożenie oferty (odmowę złożenia oferty) w postępowaniu.

Wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zakończyć się na dwa sposoby – bądź poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, bądź poprzez unieważnienie tego postępowania.

Wśród przesłanek unieważnienia postępowania wymienionych w art. 93 p.z.p., brak jest wprost wskazania okoliczności nieprzystąpienia przez wykonawcę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zaistnienie takiej sytuacji nie może jednak prowadzić do „zawieszenia” wszczętego w trybie zamówienia z wolnej ręki postępowania. Postępowanie winno zostać unieważnione przy zastosowaniu w drodze analogii (analogia legis) przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wskazującego jako przesłankę unieważnienia postępowania okoliczność nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie złożenia żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Nieprzystąpienie zaproszonego wykonawcy do negocjacji może być uznane za niezłożenie oferty (odmowę złożenia oferty) w postępowaniu – przy zastosowaniu analogii z przepisu prawa, w której określa się skutki prawne stanu faktycznego przez prawo nieuregulowanego poprzez odwołanie się do przepisu prawa, jaki normuje podobny do niego stan faktyczny.