Odbyło się postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Zgłosiło się trzech kandydatów. Komisja konkursowa stwierdziła u jednego kandydata brak wymaganych dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego stażu pracy.

Na podstawie tego, komisja podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia tego kandydata do postępowania konkursowego. Pozostali dwaj kandydaci spełniali wymogi formalne i zostali dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Konkurs został rozstrzygnięty. Osoba nie dopuszczona do postępowania konkursowego zwróciła się do burmistrza o zwrot oryginału zaświadczenia lekarskiego oraz o przesłanie kopii protokołu z obrad komisji wraz z treściami uchwał podjętych w trakcie obrad komisji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czy burmistrz powinien wydać oryginał zaświadczenia lekarskiego, mimo że nie powierzył jeszcze tego stanowiska w formie zarządzenia i być może kiedy to nastąpi kandydat odwoła się od decyzji burmistrza? Czy można udostępnić protokół wraz z uchwałami jeżeli zawiera on także dane dotyczące pozostałych dwóch kandydatów? Czy można przedstawić wyciąg z protokołu w części dotyczącej tego kandydata? Komisja konkursowa działała na podstawie regulaminu konkursu określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Odpowiedź

Kandydat może zażądać udostępnienia protokołu z postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły a organ jednostki samorządu terytorialnego konkurs organizujący musi go udostępnić zainteresowanemu.

Uzasadnienie

Po zakończeniu obrad komisji konkursowej, przewodniczący powiadamia wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu lub województwa, prowadzących daną szkołę o wynikach postępowania konkursowego, jednocześnie przekazując dokumentację postępowania konkursowego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o systemie oświaty .

Wyżej wymieniony organ prowadzący zatwierdza konkurs lub go unieważnia, zarządzając ponowne jego przeprowadzenie (art. 8 ust. 2 ustawy o systemie oświaty ). Zarządzenia obok decyzji administracyjnych są prawną formą, w jakiej wójt, burmistrz, prezydent może podejmować władcze rozstrzygnięcia. Zapisy ustawy o systemie oświaty nie wskazują formy decyzji administracyjnej co oznacza, iż zatwierdzenie konkursu lub jego unieważnienie następuje w formie zarządzenia wójta (wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2004 r., OSK 439/040, OSS 2005, nr 3, poz. 69).

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, 373) nie ustalają procedury wglądu do protokołu.

Jednakże zapisy art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

Ponadto przepisy art. 51 ust. 3 Konstytucji RP   gwarantują każdemu obywatelowi prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Kandydaci wyrazić powinni zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu związanym z postępowaniem konkursowym. Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie, na ich żądanie. Udostępnienie protokołu powinno nastąpić w sposób nie naruszający danych osobowych osób biorących udział w konkursie. Można wykorzystać zapis art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), który stanowi, iż usuwanie danych polega na ich niszczeniu lub modyfikacji. Usunięcia danych osobowych, należy dokonać tej czynności w sposób niepozwalający na odtworzenie ich treści, czyli tak, aby po dokonaniu usunięcia danych niemożliwe było zidentyfikowanie osób, których dotyczą. Zanonimizować protokół przebiegu konkursu można usuwając z niego dane osób biorących udział w konkursie np. zaczerniając je, tak aby nie było możliwe ich odtworzenie. Zwrot oryginałów dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły zgłaszających się do konkursu może nastąpić po zakończeniu postępowania konkursowego i objęciu przez wybranego kandydata stanowiska dyrektora.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, 373)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)