Gmina od wielu lat prowadzi jednostkę budżetową bez osobowości prawnej zespół opiekuńczo-wychowawczy, w skład którego wchodzą: przedszkole i oddziały żłobkowe.

Czy w myśl art. 26 nowej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) - dalej u.o.d ., oddziały żłobkowe działające w ramach zespołu muszą zostać wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez gminę?

Czy jeżeli nie zostały wpisane do rejestru, to czy gmina może ująć je w sprawozdaniu zbiorczym z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 173, poz. 1035) - dalej r.s.r.f. ?

Czy takie oddziały żłobkowe działające w ramach jednego zespołu z przedszkolem powinny zostać wpisane do rejestru gminy?

Odpowiedź

W sprawozdaniu ujmuje się instytucje wpisane do rejestru.

Uzasadnienie

W świetle zapisów u.o.d ., żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
1) gminy;
2) osoby fizyczne;
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z tym że gmina tworzy żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych.

Do chwili wejścia w życie powołanych przepisów, żłobki funkcjonowały jako zakłady opieki zdrowotnej, a ich zakładanie i prowadzenie należało do zadań własnych gminy. Z dniem wejścia w życie u.o.d ., tj. z dniem 4 lutego 2011 r. żłobki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) stały się żłobkami w rozumieniu przepisów u.o.d . Zaś podmioty, które prowadziły do dnia 4 kwietnia 2011 r. działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogą tę działalność prowadzić zgodnie z dotychczasowymi przepisami, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat. Do tego czasu podmioty muszą dostosować prowadzoną działalność do wymogów wynikających z u.o.d . Zgodnie z zapisem art. 26 u.o.d ., prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z kolei r.s.r.f. , określa aby w przedmiotowym sprawozdaniu ująć liczbę instytucji wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 26 u.o.d . Z zestawionych przepisów wynika, że w sprawozdaniu ujmuje się żłobki i kluby dziecięce wpisane do rejestru prowadzonego przez gminę. O tym, że do rejestru wpisuje się również żłobki i kluby dziecięce prowadzone przez gminę, świadczy zapis art. 33 ust. 5 u.o.d ., zgodnie z którym gmina jest zwolniona z opłaty za wpis do rejestru.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że z informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację nr 21110 z dnia 12 kwietnia 2011 r., wynika, iż na gruncie obowiązujących przepisów – zarówno u.o.d ., jak i ustawy o systemie oświaty , nie istnieją podstawy do łączenia żłobków i przedszkoli w zespoły. Jednakże z zapowiedzi Ministerstwa wynika, że zostaną podjęte działania legislacyjne, aby taką możliwość stworzyć.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 173, poz. 1035)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)