Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych oraz o projekt rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Oba rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z projektem pierwszego ze wskazanych rozporządzeń, średni kurs złotego w stosunku do euro ma wynieść 4,0196 (obecnie 3,839). Natomiast drugie rozporządzenie przewiduje, że ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych należy przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

- jeżeli wartość zamówień udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro - dla dostaw lub usług (obecnie 125 000 euro) i 5 000 000 euro - dla robót budowlanych (tak jak obecnie);

- dla zamówień udzielanych przez zamawiających innych niż określeni powyżej, wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 200 000 euro - dla dostaw lub usług (obecnie 193 000 euro), 5 000 000 euro - dla robót budowlanych (tak jak obecnie);

- dla zamówień udzielanych przez zamawiających sektorowych wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400 000 euro - dla dostaw lub usług (obecnie 387 000 euro) i 5 000 000 euro - dla robót budowlanych (tak jak obecnie).

Projekty obu rozporządzeń były przedmiotem konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag, natomiast na etapie uzgodnień międzyresortowych uwagi zgłosił jedynie Prezes Rządowego Centrum Legislacji (uwagi uwzględniono w całości).

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 17 listopada 2011 r.