Zgodnie z art. 81 ustawy - Prawo wodne ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej.
Jakie zadania należą do organów administracji rządowej, a jakie do zadań organów administracji samorządowej?

Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Zadania poszczególnych organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przed powodzią określone są szczegółowo w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: z 2005 r., Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - dalej pr. wod., nie tylko w dziale V "Ochrona przed powodzią oraz suszą".

Uzasadnienie

Zadaniami administracji rządowej dotyczącymi ochrony przed powodzią oraz suszą wynikającymi z pr. wod. są kompetencje do wydania decyzji o których mowa w art. 82 ust. 3 pr. wod. Decyzje te wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Może, on na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią zwolnić od zakazów wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych; sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą. Może również wskazać sposób uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające z wymagań ochrony przed powodzią oraz nakazać usunięcie drzew lub krzewów.

Na podstawie art. 83 ust. 2 pr. wod., obszarach potencjalnego zagrożenia powodzią dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić zakazy, lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania o ile jest to uzasadnione potrzebą ochrony wód, lub zakazy, wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych; sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą, o ile jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Dodatkowo na podstawie art. 87 pr. wod., dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w przypadku ostrzeżenia o nadejściu fali powodziowej, w drodze decyzji, może nakazać zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika, bez odszkodowania a na podstawie art. 88 pr. wod., w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w celu zapobieżenia skutkom powodzi lub suszy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. Do zadań dyrektora regionalnego zarządu należy również opracowywanie studiów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym; opracowywanie projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego; koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej (art. 92 pr. wod.). Ponadto Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki wykonuje zadania rządowe określone ustawą, a w szczególności opracowuje projekt planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy (art. 90 pr. wod.).

W zakresie zadań administracji samorządowej marszałek województwa może, w drodze decyzji, zwolnić od niektórych zakazów ustanawianych dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych a starosta ma uprawnienia do wydawania decyzji nakazów usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych (art. 85 pr. wod.). Ponadto marszałek wydaje wszystkie pozwolenia wodnoprawne, o których mowa w art. 122 pr. wod., jeżeli związane są z terenami zagrożonymi powodzią. Dodatkowo organy administracji samorządowej sporządzają plany operacyjne ochrony przed powodzią dla terenów na których są organami właściwymi.