Zdaniem opiniującego, w opisanej sytuacji, zamówienia na usługę ochrony obiektów przez SUFO, nie można udzielić w oparciu o przepisy art. 131a i następne p.z.p.

Zgodnie z art. 131a ust. 1 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p. przepisy Działu III Rozdziału 4a p.z.p., stosuje się, jeżeli przedmiotem zamówienia są:

- dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów (art. 131a ust. 1 pkt 1 p.z.p);

- dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów (art. 131a ust. 1 pkt 2 p.z.p.);

- roboty budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem, o którym mowa w pkt 1 i 2, i wszystkich jego części, komponentów i podzespołów związanych z cyklem życia tego produktu (art. 131a ust. 1 pkt 3 p.z.p.);

- roboty budowlane i usługi do szczególnych celów wojskowych lub newralgiczne roboty budowlane lub usługi (art. 131a ust. 1 pkt 4 p.z.p.).

W opisanym przypadku, przedmiotem zamówienia są usługi ochrony obiektów, niewiążące się z zamówieniem na dostawę sprzętu wojskowego, czy newralgicznego sprzętu wojskowego. Tym samym, nie są to usługi o których mowa w art. 131a ust. 1 pkt 3 p.z.p.

Ponadto, opisany w pytaniu przedmiot zamówienia, nie stanowi również newralgicznych usług (art. 131a ust. 1 pkt 4 p.z.p.). Zgodnie z art. 2 pkt 5c p.z.p., przez newralgiczne usługi, rozumie się bowiem usługi do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają.

Jak natomiast wynika z opisanego w pytaniu stanu faktycznego, realizacja przedmiotu zamówienia, nie będzie wiązać się z dostępem wykonawcy do informacji niejawnych. Tym samym nie została spełniona przesłanka, umożliwiająca zakwalifikowanie będących przedmiotem zamówienia usług na ochronę obiektów jako usług newralgicznych w rozumieniu art. 131a ust. 1 pkt 4 p.z.p.

Reasumując, usługi ochrony o których mowa w pytaniu, nie stanowią usług o których mowa w art. 131a ust. 1 p.z.p., w związku z czym, do ich udzielenia, nie można zastosować przepisów szczególnych Działu III, Rozdziału 4a p.z.p. Oznacza to, że zamawiający, powinien udzielić tego zamówienia w jednym z trybów tzw. klasycznych, przewidzianych w p.z.p., tj. np. w trybie przetargu nieograniczonego.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami