W związku z wprowadzeniem możliwości dwudniowego głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego konieczne było uregulowanie kwestii ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych między pierwszym a drugim dniem głosowania oraz zasad udzielania przez Policję pomocy w tym zakresie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czasie przerwy w głosowaniu (Dz. U. Nr 100, poz. 644), liczba przedstawicieli wyznaczonych do ochrony lokalu uzależniona jest od rozmiaru budynku i znajdujących się w nim zabezpieczeń technicznych, a ich obowiązki polegają na prowadzeniu zewnętrznego dozoru opieczętowanego przez przewodniczącego komisji lokalu i sprawdzania stanu jego zabezpieczeń.

Komendanci Policji zobowiązani zostali do przekazywania organom gminy informacji o organizacji i zasadach pełnienia przez policjantów służby patrolowej na terenie przyległym do lokali obwodowych komisji wyborczych i o zagrożeniach mogących mieć wpływ na zabezpieczenie lokalu, uzgadniania z nimi procedury wzywania do pomocy Policji i przeprowadzenia odpowiedniego instruktażu dla przedstawicieli.


Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czasie przerwy w głosowaniu (Dz. U. Nr 100, poz. 644).