W ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie j.s.t. w budowie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011 MPiPS planuje dofinansować działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej oraz środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie. Do konkursu można zgłaszać projekty, których celem jest:
• tworzenie i wspieranie już istniejących niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) oraz całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego
• wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej między innymi poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia (zakup wyposażenia mieszkań) oraz wsparcie finansowe szkoleń rozwijających umiejętności niezbędne w procesie usamodzielnienia i podnoszących kwalifikacje zawodowe
• powstawanie środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie
Do rozdziału pomiędzy j.s.t. przewidziano 7.800.000 zł. Termin składania zgłoszeń upływa 25 marca 2011 r.

Ponadto Ministerstwo poinformowało o trzech otwartych konkursach ofert w w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Są to:

• „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. Celem konkursu jest wsparcie finansowe i promocja gmin, które zastosują instrumenty aktywnych form pomocy oraz partnerskie porozumienia w celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Założeniem programu jest także poprawa i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego (mieszkania komunalne, lokale socjalne, mieszkania kontraktowe i chronione). Termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2011 r., a na podział czeka kwota 2.000.000 zł.

• „Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy”. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu – Organizatora Targów, który uzyska dofinansowanie do kosztów organizacji i przebiegu „Regionalnych Targów Aktywnych Form Pomocy”. Projekt ten będzie służył prezentacji i wymianie doświadczeń gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy. Formułą prezentacji najlepszych regionalnych dobrych praktyk będzie organizacja stoisk targowych oraz paneli dyskusyjnych. Oferty należy składać do dnia 15 kwietnia 2011 r. Na dofinansowanie projektów przygotowano kwotę 100.000 zł.

• „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”. Konkurs ma celu wybór ofert, w ramach których zostaną zaproponowane dwuletnie projekty współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi centra i kluby integracji społecznej a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w realizacji kontraktów socjalnych. W ramach współpracy podjęte zostałyby działania przygotowujące grupę osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które zostały skierowane w 2011 r. do kontraktów socjalnych, do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, a następnie do udziału w 2012 r. w jednej z proponowanych form zatrudnienia wspieranego, bądź podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub podjęcia własnej działalności gospodarczej. Oferty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2011 r. Na sfinansowani propozycji wyłonionych w konkursie przeznaczono kwotę 1.400.000 zł.

Źródło:
Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011.


Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – edycja 2011 r.