Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy finansach publicznych zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, należy do obowiązków kierownika jednostki budżetowej. Kontrola zarządcza jest adresowana do sektora finansów publicznych, a więc także do jednostek budżetowych (o których mowa w art. 9 pkt 3 ustawy finansach publicznych i art. 11 ust. 1 ustawy finansach publicznych ). Podstawowym poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej w całym sektorze finansów publicznych jest jednostka sektora finansów publicznych (I poziom kontroli zarządczej), za funkcjonowanie której odpowiedzialny jest jej kierownik (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 29 stycznia 2010 r., DA6/4095/NWX/2010/775) W związku z tym, kontrola zarządcza nie tyle jest związana z przedmiotem działania określonego podmiotu, co z jego statusem (umiejscowieniem w strukturze sektora finansów publicznych). Jeżeli więc biuro obsługi szkół gminnych jest jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej, pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzającą na rachunek odpowiednio budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to jest ono jednostką budżetową (art. 11 ust. 1 ustawy finansach publicznych ), której kierownik zobowiązany jest do realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)