Wojewoda zobowiązał miasto do zwrotu dotacji celowej pobranej na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Miasto złożyło wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji. We wniosku argumentowało, iż obowiązek natychmiastowego zwrotu wskazanej kwoty spowodowałby zakłócenie w finansach gminy, konieczność zmniejszenia środków m.in. na realizację zadań publicznych na rzecz ogółu mieszkańców wspólnoty samorządowej, a w perspektywie ograniczenie wykonywania niezbędnych zadań należących do kompetencji gminy.


NSA przypomniał, iż gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest specyficzną instytucją działającą na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa, a jej swoboda w dysponowaniu środkami pieniężnymi jest znacznie ograniczona i odmienna niż w przypadku przedsiębiorstw prywatnych działających w ramach swobody działalności gospodarczej. W sprawie wykonanie decyzji wojewody polegałoby na zwrocie dotacji celowej udzielonej skarżącemu miastu. W myśl art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Z treści art. 127  ustawy o finansach publicznych  wynika z kolei, że dotacja celowa to dotacja udzielana na podstawie obowiązującego prawa, która powinna zawsze służyć realizacji określonego zadania publicznego organu administracji, na którym ciążą różnorakie zadania publiczne określone w przepisach prawa ustrojowego i ustawach dotyczących poszczególnych dziedzin administracji publicznej.Zdaniem NSA, obowiązek natychmiastowego zwrotu kwoty wynikającej z decyzji organu I instancji spowodowałby zakłócenie w finansach gminy, konieczność zmniejszenia środków m.in. na realizację zadań publicznych na rzecz ogółu mieszkańców wspólnoty samorządowej, a w perspektywie ograniczenie wykonywania niezbędnych zadań należących do kompetencji gminy. Nie bez znaczenia dla tej oceny jest również okoliczność, że przedmiotowa dotacja celowa została już w dużej mierze rozdysponowana w postaci pomocy socjalnej dla uczniów. W tej sytuacji NSA uznał, że wykonanie decyzji organu I instancji może doprowadzić do trudnych do odwrócenia skutków, a zatem wystąpiła przesłanka wstrzymania wykonania decyzji wojewody.


Na podstawie:
Postanowienie NSA z 26 marca 2013 r., sygn. akt II GSK 361/13, nieprawomocne

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)