Odpowiedź


Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników ciąży na właścicielach nieruchomości w przypadku gdy chodniki te położone są wzdłuż nieruchomości - tj. bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się tu m.in. jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ).

Co do zasady więc, w przypadku gdy chodnik położony jest wzdłuż nieruchomości objętej zarządem danego podmiotu lub osoby, to dokonywanie wszelkich prac porządkowych na tym chodniku leży w gestii tego zarządcy. Należy jednak zauważyć, iż w przypadku gdy chodnik oddzielony jest od nieruchomości objętej zarządem pasem zieleni, który stanowi odrębną własność, chodnik ten nie leży bezpośrednio przy granicy tej nieruchomości, lecz przy granicy nieruchomości stanowiącej pas zieleni. W konsekwencji więc obowiązek uprzątnięcia chodnika będzie w takiej sytuacji spoczywał na podmiocie, do którego należy pas zieleni (zob. też komentarz do art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [w:] W. Radecki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, ABC, 2008, wyd. III).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)