Odpowiedź


Tak.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 14 ust. 4 ustawa o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Analogicznie w świetle zapisu art. 17 ust. 3a ustawa o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.

Jak wynika z powołanych zapisów, w stosunku do uczniów niepełnosprawnych, gmina ma obowiązek zapewnienia dowozu niezależnie od odległości, jaka dzieli miejsce zamieszkania ucznia od szkoły (placówki). Gmina ma obowiązek zapewnić dowóz do najbliższej placówki, nawet, jeżeli znajdowałaby się ona poza jej obszarem (a więc również poza obwodem). Takie stanowisko wyrażone jest również przez przedstawicieli doktryny (por. M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty, Komentarz, Wolters Kluwer, 2006, s. 161).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)