Odpowiedź

Odpis na fundusz remontowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu zakładu budżetowego.

Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem zakładu budżetowego są w szczególności otrzymywane dotacje, wynagrodzenie za świadczone usługi, odsetki na rachunku bankowym itp., zaś kosztem uzyskania przychodów przede wszystkim koszty administracyjne dotyczące funkcjonowania zakładu.

Uzasadnienie

Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa o gospodarce komunalnej . Zgodnie z art. 2 ustawa o gospodarce komunalnej gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności: w formach zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

Zasady tworzenia, łączenia i likwidacji zakładów budżetowych, jak również bieżącego ich funkcjonowania określają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - dalej u.f.p. Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.f.p. zakładami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania; pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 i 8 u.f.p.

Komunalne zakłady budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, są podatnikami, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Moim zdaniem w powyższym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a u.p.d.o.p., zgodnie z którym nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z tym, że kosztem uzyskania przychodów są podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.)