Jeżeli tak to z jakiego przepisu to wynika?

Odpowiedź

Według oceny Autorki lekarz powinien zawiadomić wydział komunikacji o fakcie prowadzenia pojazdu przez osobę, której stan zdrowia na to w zasadzie nie pozwala.

Uzasadnienie

Artykuł 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 z późn. zm.) stanowi, że lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Takie zawiadomienie stanowi naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Niemniej jednak ustęp 2. tego samego artykułu stanowi, że przepisu o tajemnicy nie stosuje się, gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Niewątpliwie prowadzenie pojazdu przy istnieniu niektórych schorzeń może takie zagrożenie ze sobą nieść. Na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15 z późn. zm.) "Starosta może również skierować na badanie lekarskie osobę, co do której powziął wiarygodną informację o zastrzeżeniach w stanie zdrowia tej osoby, mogących powodować niezdolność do prowadzenia pojazdów.". Taką wiarygodną informacją może być zawiadomienie od lekarza.